Regulamin

Regulamin zajęć Do-Re-MISIE! Muzyka dla malucha

 Regulamin uczestnictwa w zajęciach Do-Re-MISIE! zwany dalej „Regulaminem„ obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach organizowanych przez zespół firmy Do-Re-MISIE! Muzyka dla Malucha  zwany dalej „Organizatorem”.

Postanowienia ogólne

 1. Uczestnictwo w zajęciach Do-Re-MISIE! jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacją wymienionych zasad.
 2. Dany Regulamin dotyczy zajęć Do-Re-MISIE! prowadzonych w Pracowni KOSMUZ (os. Centrum D 1).
 3. Podczas zgłoszenia na zajęcia wymagane jest wypełnienie ankiety i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Zaznaczone w ankiecie zgody mają charakter umowy za przestrzeganie której każda ze stron ponosi odpowiedzialność prawną. 
 4. Na zajęcia Do-Re-MISIE! można dołączyć w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego tak samo jak i zrezygnować z uczestnictwa.
 5. Zapisując dziecko na grupę „z opiekunem” każdy opiekun czynnie uczestniczy w zajęciach i jest odpowiedzialny za swoje dziecko.
 6. Zapisując dziecko na grupę „bez opiekuna” każdy opiekun wyraża zgodę na samodzielne uczestnictwo dziecka w zajęciach. Nie ma możliwości przebywania na sali razem z dzieckiem podczas zajęć ani obserwacji zajęć.
 7. Każdy opiekun jest zobowiązany do odebrania swojego dziecka zaraz po ukończeniu zajęć oraz w trakcie zajęć jeśli występuje taka potrzeba (np fizjologiczna). Instruktor odpowiada za dziecko wyłącznie na sali w trakcie zajęć i nie wychodzi z dzieckiem do toalety.
 8. Uczestnicy zajęć wchodzą na salę w czystych skarpetach.
 9. Bezwzględnie zabrania się spożywania jedzenia na sali w trakcie zajęć z wyjątkiem karmienia dzieci piersią  oraz spożywania pokarmów płynnych z butelki przez niemowlęta.
 10. Bezwzględnie zabrania się uczestnictwa w zajęciach w stanie choroby. Wszystkie przypadki smogowego kaszlu, siennego kataru, alergii, kaszlu utrzymującego się po chorobie muszą być indywidualnie zgłoszone i omówione przed zajęciami.
 11. Zajęcia odbywają się regularnie o ustalonej godzinie. W przypadku odwołania zajęć wszyscy uczestnicy z wykupionymi karnetami zostają poinformowani.
 12. Robienie zdjęć w trakcie zajęć jest dozwolone wyłącznie w celu własnego użytkowania. Zamieszczanie danych materiałów w Internecie jest możliwe wyłącznie z podaniem aktywnego odnośnika na stronę doremisie.com. Bezwzględnie zabrania się nagrywania zajęć w całości lub części.

Płatności // zajęcia Do-Re-MISIE! (muzyczne), Little Travellers (j.angielski), warsztaty malarskie

 1. Koszt pojedynczego wejścia na zajęcia – 45 zł.
 2. Koszt jednych zajęć w karnecie miesięcznym – 33 zł (przykładowy karnet  miesięczny na 4 spotkania – 132 zł)
 3. Miesięczny karnet na zajęcia wylicza się przez Organizatora w zależności od ilości planowanych zajęć w danym miesiącu. Nie ma możliwości zakupu karnetu na dowolną ilość spotkań.
 4. Każdy nowy Uczestnik uczestniczy w pierwszych zajęciach na postawie wejścia pojedynczego. W przypadku chęci dalszego regularnego uczestnictwa i wykupienia karnetu można dopłacić za resztę zajęć danego miesiąca w cenie karnetowej.
 5. Koniecznie obowiązuje poinformowanie o nieobecności dziecka na zajęciach: do godz. 20.00 dnia poprzedniego – zwrot 100% płatności (45/33 zł) albo najpóźniej 3 godziny przed zajęciami  – zwrot 60% płatności (27/20 zł). W przypadku niepoinformowania o nieobecności dziecka albo poinformowania później niż 3 godziny przed zajęciami płatność przepada.
 6. Zwrot za odwołane zajęcia następuje wyłącznie w postaci bonu do zabawy na sali PlayYourWay pracowni KOSMUZ proporcjonalnie do cennika zabawy (dla uczestników zajęć zorganizowanych 12 zł/h i 7 zł/30 min). Nie ma możliwości zwrotu należności!
 7. Zabawa na koszt zwrotu za odwołane zajęcia jest możliwa wyłącznie w kolejnym miesiącu pod warunkiem kontynuacji udziału w zajęciach i wykupienia karnetu na kolejny miesiąc. Bon jest aktywny przez kolejny miesiąc, po tym okresie płatności przepadają.
 8. Z bonu na zabawę może skorzystać wyłącznie uczestnik. Nie ma możliwości wykorzystania bonu przez osoby trzecie.
 9. Karnet należy wykupić na początku miesiąca przed pierwszymi zajęciami (opłata na miejscu gotówką albo przelewem na konto). W przypadku płatności przelewem należy podesłać lub okazać potwierdzenie przelewu przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 10. Przed pierwszymi zajęciami każdego miesiąca uczestnik otrzymuje SMS z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa. Prosimy o odpowiedź! Brak odpowiedzi jest uważany za nieobecność. Potwierdzenie uczestnictwa wiąże się z koniecznością dokonania opłaty za dane zajęcia lub karnet!
 11. W przypadku rezygnacji z regularnych zajęć każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia klarownej deklaracji tego faktu przed pierwszymi zajęciami w kolejnym miesiącu.
 12. Tylko karnet na zajęcia jest podstawą do stałego miejsca w grupie. Uczestnik, który chce brać udział w zajęciach na podstawie wejść pojedynczych, jest zobowiązany do każdorazowego wypełnienia ankiety zgłoszeniowej minimum 24h przed zajęciami. Potwierdzenie SMS  uczestnictwa w danych zajęciach i rezerwacja miejsca wiąże się z koniecznością dokonania opłaty za dane zajęcia. 
 13. Organizator pozostawia sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku choroby osoby prowadzącej lub innych zdarzeń losowych. Wszyscy zgłoszeni Uczestnicy zostaną poinformowani najmożliwiej wcześniej.
 14. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora dokonane płatności przenoszą się na kolejne zajęcia z rzędu. Nie ma możliwości zwrotu należności.
 15. Karnet na zajęcia wykupuje się na konkretny program w konkretnej grupie. Odrabianie zajęć w innych grupach jest możliwe wyłącznie w indywidualnych przypadkach za zgodą Organizatora.
 16. Wyrażając zgodę na udział w zajęciach Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania danego Regulaminu.

Dane osobowe

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Do-Re-MISIE! Muzyka dla Malucha Irina Utienkowa-Szałapak Kraków os.Teatralne 15/2 31-946 NIP 678-312-83-91
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem irina.szalapak@gmail.com albo telefonicznie pod nr. tel. 791769361
  3. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci są przetwarzane są w celu organizacji udziału w zajęciach  Do-Re-MISIE! i są niezbędnym warunkiem uczestnictwa w zajęciach ponieważ umożliwia to kontakt organizatora z uczestnikiem.
  4. Niepodanie danych (imię i nazwisko dziecka i opiekuna, wiek dziecka, nr telefonu, e-mail, adres – w przypadku wystawienia faktury) uniemożliwi udział w zajęciach Do-Re-MISIE!
  5. Dokumentacja zawierająca dane osobowe (np faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości będzie przechowywana  przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  6. Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://giodo.gov.pl
  8. W każdym momencie mogą Państwo sprawdzić jakie dane są podane oraz jakie zgody zostały wyrażone.  Można też w każdej chwili wycofać wyrażone zgody o ile zostały dopełnione obowiązki Uczestnika zgodnie z Regulaminem (np dokonanie płatności). Możliwość cofnięcia zgody nie działa wstecz.
  9. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.